Ang kapana-panabik na laro ng online slot ng Wild Fox ay mayroong 5 reels, 3 row at 50 paylines. Ang mga tagahanga ng libreng umiikot na online na mga laro ng slot ay maaaring ma-access ang mga kamangha-manghang ligaw na fox.

Image00001.jpg - 239.15 kB

Image00002.jpg - 241.88 kB

Image00003.jpg - 243.26 kB