Ang Trident Warrior ay isang online na laro ng slot na pinapagana ng mga real-time na provider ng laro sa United States. Ang laro ng slot ng Trident Warrior ay may tema sa isang marine warrior. Makakaranas ka ng isang mapanganib at kawili-wiling paglalakbay.

Image00001.jpg - 201.07 kB

Image00002.jpg - 288.43 kB

Image00003.jpg - 252.21 kB